Top 10 nạp thẻ

 • 1
  Long Black Tran Long Black Tran
 • 2
  Niềm Đao Niềm Đao
 • 3
  Nguyễn Hải Dương Nguyễn Hải Dương
 • 4
  Phạm Vũ Phạm Vũ
 • 5
  Vinh Hoàng Vinh Hoàng
 • 6
  Trường Vũ Trường Vũ
 • 7
  Quốc Thịnh Quốc Thịnh
 • 8
  Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng
 • 9
  Phạm Văn Duy Phạm Văn Duy
 • 10
  Nguyễn Qúy Mùi Nguyễn Qúy Mùi

Lịch sử giao dịch

 • 1
  Tũn Xjnk Vừa thực hiện mua 80,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 2
  Lê Hoàng Vũ Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 3
  Tũn Xjnk Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 4
  Văn Hiệp Nguyễn Vừa thực hiện mua 1,200 Ngọc từ hệ thống
 • 5
  Trần Đức Việt Vừa thực hiện mua 1,380 Ngọc từ hệ thống
 • 6
  Mi Yo Vừa thực hiện mua 80,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 7
  Mi Yo Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 8
  Trần Bin Bin Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 9
  Trần Đức Việt Vừa thực hiện mua 1,500 Ngọc từ hệ thống
 • 10
  Trần Đức Việt Vừa thực hiện mua 1,200 Ngọc từ hệ thống
 • 11
  Trần Đức Việt Vừa thực hiện mua 1,200 Ngọc từ hệ thống
 • 12
  Hoàng Phúc Bùi Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 13
  Long Tran Vừa thực hiện mua 240 Ngọc từ hệ thống
 • 14
  Long Tran Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 15
  Duy Cường Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 16
  Duy Cường Vừa thực hiện mua 420 Ngọc từ hệ thống
 • 17
  Duy Cường Vừa thực hiện mua 420 Ngọc từ hệ thống
 • 18
  Duy Cường Vừa thực hiện mua 420 Ngọc từ hệ thống
 • 19
  Mai Văn Mãy Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 20
  Hoàng Phúc Vừa thực hiện mua 480 Ngọc từ hệ thống
 • 21
  Hoàng Phúc Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 22
  Nguyễn Phát Vừa thực hiện mua 40,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 23
  Nguyễn Phát Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 24
  Nguyễn Phát Vừa thực hiện mua 360 Ngọc từ hệ thống
 • 25
  Nguyễn Phát Vừa thực hiện mua 360 Ngọc từ hệ thống
 • 26
  Nguyễn Phát Vừa thực hiện mua 360 Ngọc từ hệ thống
 • 27
  Hoàng Phúc Bùi Vừa thực hiện mua 20,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 28
  Nguyễn Thắng Vừa thực hiện mua 100,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 29
  Nguyễn Thắng Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 30
  Thấu Minh Phong Vừa thực hiện mua 900 Ngọc từ hệ thống
 • 31
  Nguyễn Thắng Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 32
  Văn Hiệp Nguyễn Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 33
  Văn Hiệp Nguyễn Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 34
  Mai Văn Mãy Vừa thực hiện mua 40,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 35
  Thanh Lộc Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 36
  Tuan Phan Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 37
  Tân Minh Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 38
  Nguyễn Trung Duy Vừa thực hiện mua 80,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 39
  Nguyễn Trung Duy Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 40
  Hoàng Phúc Bùi Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 41
  Nguyễn Thảo Vừa thực hiện mua 384 Ngọc từ hệ thống
 • 42
  Nguyễn Thảo Vừa thực hiện mua 480 Ngọc từ hệ thống
 • 43
  Nguyễn Thảo Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống
 • 44
  Trường Bui Truong Vừa thực hiện mua 80,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 45
  Trường Bui Truong Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 46
  Thân Bà Huỳnh Vừa thực hiện mua 80,000,000 Vàng từ hệ thống
 • 47
  Thân Bà Huỳnh Vừa thực hiện mua 300 Ngọc từ hệ thống
 • 48
  Thân Bà Huỳnh Vừa thực hiện mua 384 Ngọc từ hệ thống
 • 49
  Thân Bà Huỳnh Vừa thực hiện mua 480 Ngọc từ hệ thống
 • 50
  Thân Bà Huỳnh Vừa thực hiện mua 600 Ngọc từ hệ thống